Uniwersytecka Komisja Nauki

University Science Commission

UKN

Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa

V kadencja - 2012/2016

  Strona główna Aktualności O nas Spotkania UKN Ważne strony WWW  

 

 

 

Ramowy Program Spotkania
Uniwersyteckiej Komisji Nauki

23-25 czerwca 2016

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

 

PIĄTEK (24/06/2016)

9:15 - 13:00 obrady UKN (Kampus Morasko/ Biblioteka Wydziału Biologii)

9:15-9:30 Powitanie gości, przedstawienie Programu obrad - Prof. dr hab. Ryszard Dębicki, Przewodniczący UKN

9:30-11:00 Sesja I

• dr Aleksandra Bocheńska, Wprowadzenie Europejskiej Karty Naukowca; doświadczenia UAM
• dr Katarzyna Świerk, Europejska Karta Naukowca, doświadczenia Uniwersytetu Gdańskiego
• dr Magdalena Szafran, Zmiany w bazie POLON

11:00-11:20 Przerwa kawowa

11:20-13:15 Sesja II

Wokół nowego projektu Rozporządzenia nt. parametryzacji
• prof. dr hab. Janusz Bujnicki, KPN (via Skype)
• prof. dr hab. Maciej Zabel, KEJN
• Dyskusja

 

SOBOTA (25/06/2016)

9:00 - 12:30 obrady UKN (Sala Senatu, Collegium Minus, ul. Wieniawskiego 1)

9:00-10:30 Sesja I
• Prof. dr hab. Stanisław Kistryn - Analiza Dotacji Statutowej
• Dyskusja
10:30-11:00 Przerwa kawowa

11:00-12:30 Sesja II
• Nowe konkursy NCBiR (POWER), Dział Programów Europejskich DPE
• Sprawy organizacyjne UKN
 

 


MATERIAŁY ZE SPOTKANIA (w formacie pdf):


 SPRAWOZDANIE Z POSIEDZENIA
UNIWERSYTECKIEJ KOMISJI NAUKI

23 – 25 czerwca 2016
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

 

 

Otwarcie Sesji UKN.

 

1.    Posiedzenie otworzył przewodniczący UKN, prof. Ryszard Dębicki, który powitał uczestników spotkania, tj. członków UKN V i VI kadencji oraz gospodarzy i zaproszonych gości .

 

2.    Jego Magnificencja Rektor UAM, prof. dr hab. Bronisław Marciniak przybliżył zebranym aktualną sytuację uczelni. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - od lat we wszystkich rankingach sytuujący się w ścisłej czołówce najlepszych polskich uczelni wyższych, reprezentujących europejski poziom kształcenia i prowadzonych badań naukowych - przeżywa okres wszechstronnego rozwoju naukowego, dydaktycznego i inwestycyjnego. Aktualnie na 285 kierunkach i specjalnościach studiuje blisko 40 tys. studentów studiów I i II stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich. Na studiach doktoranckich kształci się ponad 1300 doktorantów. Coraz więcej osób podejmuje studia podyplomowe i kursy dokształcające. Dyplom zdobyty w UAM staje się coraz bardziej poszukiwanym atutem na rynku pracy.

Aktywność badawcza decyduje o pozycji, jaką UAM zajmuje wśród uczelni krajowych i zagranicznych. W Uniwersytecie rejestrowany jest stały wzrost jakości publikacji, uwidoczniony w publikowaniu artykułów w czasopismach o zasięgu międzynarodowym, a monografii i książek w prestiżowych wydawnictwach naukowych krajowych i zagranicznych. Wysoka aktywność naukowa pracowników Uczelni uwidacznia się także w organizacji konferencji i sesji naukowych na terenie UAM oraz w coraz bardziej ożywionej współpracy zagranicznej, w tym w uczestnictwie w międzynarodowych konferencjach naukowych. Pracownicy UAM aktywnie aplikują o granty badawcze.

Inne fakty dostępne są na stronie UAM oraz w dostarczonych materiałach.

 

3.    Przewodniczący UKN, prof. Ryszard Dębicki, przedstawił plan spotkania. Poinformował, iż KRUP oczekuje stanowiska UKN w sprawie projektu rozporządzenia dotyczącego nowej oceny parametrycznej. Roboczy dokument został przygotowany przez prof. Stanisława Kistryna i prof. Jacka Witkosia. Ostateczny kształt stanowiska zostanie przedyskutowany i przygotowany w dalszej części spotkania.

Ważnym zadaniem jest także wskazanie Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich kandydata Komisji na przyszłego przewodniczącego UKN w VI kadencji.

 


 

Sesja I

 

4.    Dr Aleksandra Bocheńska, z-ca kierownika Działu Kadr i Organizacji UAM omówiła temat Wprowadzenie Europejskiej Karty Naukowca; doświadczenia UAM. Prezentacja ”Wdrażanie Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu Postępowania przy Rekrutacji Naukowców (C&C)  w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza jest dostępna na stronie UKN  - http://www.ukn.uw.edu.pl/23-25_06_2016_UAM_Poznan.htm

Dr Bocheńska podkreśliła, że uzyskanie logo HR Excellence in Research jest dopiero początkiem drogi, gdyż po dwóch latach zostanie dokonana ocena postępów i efektów wdrażania zasad karty i kodeksu. Przyznanie logo nie kończy procesu. Po dwóch latach uczelnia dokonuje samooceny, w wyniku której może być zmuszona do przemodelowania całej strategii i ewentualnego dostosowania do obowiązujących warunków – prawnych lub innych, wynikających z funkcjonowania uczelni. Po czterech latach od momentu przyznania logo należy spodziewać się oceny zewnętrznej przez ekspertów z Komisji Europejskiej. Przy ocenie negatywnej logo może być odebrane.

 

Dyskusja:

Prof. Ryszard Dębicki, UMCS; prof. Jacek Witkoś, UAM.

 

5.    Dr Katarzyna Świerk, kierownik Działu Nauki i Współpracy z Zagranicą Uniwersytetu Gdańskiego, przedstawiła prezentację omawiającą  doświadczenia Uniwersytetu Gdańskiego w procesie aplikowania o logo HR Excellence in Research – prezentacja jest dostępna na stronie http://www.ukn.uw.edu.pl/23-25_06_2016_UAM_Poznan.htm
W podsumowaniu dr Świerk podkreśliła, że zastosowanie się do uwag Komisji Europejskiej i recenzentów – bez wchodzenia w dyskusje - to najlepszy sposób na sukces.

 

Dyskusja:

Prof. Ryszard Dębicki, UMCS; prof. Antoni Różalski, UŁ; prof. Beata Godlewska-Żyłkiewicz, UwB; prof. Stanisław Kistryn, UJ; prof. UwB Izabela Święcicka; prof. Ryszard Naskręcki, UAM;  prof. Jacek Witkoś, UAM; prof. Grzegorz Węgrzyn, UG; prof. Marek Górski, USz.; prof. Jacek Kubica, UMK; prof. Andrzej Noras, UWr.; prof. Jarosław Burczyk, UKW.

 

Omówiono główne trudności, z którymi uczelnie borykają się podczas procesu pozyskania logo HR. Podkreślono, iż na wielu uczelniach napotkano trudności wynikające z braku współpracy i niewystarczającej motywacji pracowników uczelni w pracach zdążających do uzyskania logo. Powodem, dla którego warto zdobyć logo HR jest m. in. wprowadzenie zasad porządkujących działania w całej uczelni według ogólnie przyjętego wzorca. Logo HR może mieć wpływ na wysokość dotacji projakościowych.

 

6.    Dr Magdalena Szafran, kierownik Działu Nauki i Programów Krajowych, członek Zespołu ds. Integralnego Systemu Informacji o Nauce i Szkolnictwie Wyższym omówiła zagadnienia związane z POL-onem w kontekście m. in. ankiety parametrycznej i sprawozdawczości GUS (prezentacja Zmiany w bazie POL-on).

 

Dyskusja:

Prof. Ryszard Dębicki, UMCS; prof. Jan Budurkiewicz, UWr.; prof. Marek Górski, USz.; prof. Antoni Różalski, UŁ; prof. Beata Godlewska-Żyłkiewicz, UwB; prof. Zdzisław Wołk, UZ; prof. Iwona Bartoszewicz, UWr.

 

Dr Szafran poprosiła zebranych o pisemny kontakt w sprawach związanych z POL-onem i do zadawania pytań z nim związanych. Kontakt e-mail magdasz@amu.edu.pl.

 

 

Sesja II - Wokół nowego projektu Rozporządzenia nt. parametryzacji.

 

7.    Prof. Maciej Zabel, Przewodniczący KEJN przedstawił prezentację pt. Ocena parametryczna i kategoryzacja jednostek naukowych w 2017 roku. Stan - Grudzień 2015 r.  Prof. Zabel omówił pokrótce zmiany systemowe w ocenie parametrycznej, kryteria oceny oraz etapy procesu oceny jednostek. Skupił się na przedstawieniu ważniejszych zmian proponowanych w projekcie nowego Rozporządzenia z 6. 06. 2016, punktując najważniejsze, tj.:

1)    Zwiększenie roli eksperckiej w zakresie A+ (istnieje duże prawdopodobieństwo, że oceny będą dokonywali również eksperci z zagranicy, w związku z czym jednostki aspirujące do A+ powinny podać dane również w wersji angielskiej).

2)    Dodatkowa ocena ekspercka dla kategorii C.

3)    Zmiana liczby osiągnięć w kryterium I z 3N na 2N, i 3N-2No na 2N-No.

4)    Zmiany w zakresie pozyskanych projektów badawczych – kryterium II.

5)    Zmiany w zakresie Kryterium III.

6)    Zmiana w kryterium IV i wprowadzenie fakultatywnej listy osiągnięć jednostki.

Prof. Zabel zaproponował, aby prof. Bujnicki zaprosił na spotkanie przedstawiciela UKN w celu przedstawienia stanowiska UKN w sprawie nowego rozporządzenia.

 

8.    Prof. dr hab. Janusz Bujnicki - przewodniczący Komitetu Polityki Naukowej MNiSW w krótkiej wypowiedzi (poprzez skype) przedstawił stanowisko KPN w sprawie zasad oceny parametrycznej. KPN stoi na stanowisku, iż nadrzędnym celem kategoryzacji ma być podnoszenie doskonałości naukowej jednostek krajowych i wzrost ich znaczenia międzynarodowego. W kategoryzacji mają znaleźć się takie elementy, które będą stymulowały rozwój jednostek naukowych. Dużym problemem w ocenie KPN jest spłaszczenie skali oceny czasopism naukowych. To rzutuje na to, w jaki sposób zostały skonstruowane pozostałe elementy algorytmu. Potrzebne jest znaczące rozwarstwienie punktacji czasopism naukowych i znaczące podniesienie czasopism najlepszych, tak, żeby jednostkom naukowym bardziej opłacało się publikować nawet niewielką liczbę bardzo dobrych publikacji, niż dużą liczbę publikacji średnich.

 

Dyskusja:

Prof. Jacek Witkoś, UAM; prof. Maciej Zabel, KEJN; prof. Stanisław Kistryn, UJ; dr hab. Maciej Duszczyk, UW.

Niezależnie od strategicznych celów wprowadzanych zmian, uczelnie są żywo zainteresowane wpływem zmian w ocenie parametrycznej na przyznawaną kategorie, gdyż właśnie kategoria przyznana jednostce ma bezpośredni wpływ na wysokość dotacji BST, która zapewnia uczelniom skromne środki na utrzymanie potencjału. Niedopuszczalne byłoby wprowadzenie zmian przed najbliższą parametryzacją, gdyż spowodowałoby to uzasadnioną falę protestów.

Coroczna ocena czasopism naukowych nie ma podstawy ustawowej, opinia prawna stwierdzała jasno, że taka podstawa być musi. Jest to główny pretekst do stworzenia jednej oceny czasopism, która będzie obejmowała 4 lata. Zamysł Ministerstwa jest taki, by danemu czasopismu przypisać najwyższą ocenę z 4 lat, czyli z całego okresu, który do tej pory był oceniany.

 

9.    Wybór kandydata Komisji na przyszłego Przewodniczącego UKN w VI kadencji.
Prof. Witkoś zaproponował jako kandydata na to stanowisko prof. Stanisława Kistryna.
Prof. Kistryn przyjął propozycję. W głosowaniu jawnym uczestniczyli wszyscy obecni członkowie UKN i jednogłośnie zaaprobowali nominację prof. Kistryna na stanowisko Przewodniczącego. Jego kandydatura zostanie przekazana Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich.

 

 

Sesja III

 

10.  Prof. Stanisław Kistryn, UJ przedstawił najnowszą analizę przyznanej niedawno dotacji statutowej. Prezentacja jest dostępna na stronie http://www.ukn.uw.edu.pl/23-25_06_2016_UAM_Poznan.htm.

Dyskusja::

Prof. Ryszard Dębicki, UMCS; prof. Andrzej Noras, UŚ; prof. Szczepan Biliński, UJ; prof. Janusz Słodczyk, UO;  prof. Jerzy Jaroszewski, UWM; prof. Grzegorz Węgrzyn, UG; prof. Jacek Witkoś, UAM; prof. Marek Koziorowski, URz; prof. Jarosław Burczyk, UKW; prof. Antoni Różalski, UŁ;

Postulaty

– uniezależnienie dotacji statutowej od liczby studentów – w obliczu tego, iż jest to dotacja na badania, a nie na dydaktykę, jest to postulat zasadny;

–  opracowanie sposobów motywowania naukowców do podejmowania działań zmierzających do podniesienia ich efektywności, a w rezultacie do podniesienia kategorii Jednostki;

– zróżnicowanie sposobów oceny dziedzin, uproszczenie systemu.

 

Sesja IV

11.  Mgr Marek Fertig z Działu Programów Europejskich UAM przedstawił prezentację pt. „Projekty UAM realizowane w ramach PO WER. Trudności w realizacji i kontaktach z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju” – jest ona dostępna na stronie http://www.ukn.uw.edu.pl/23-25_06_2016_UAM_Poznan.htm

 

Dyskusja:

Prof. Jacek Witkoś, UAM; prof. Ryszard Naskręcki, UAM; prof. Ryszard Dębicki, UMCS; prof. Beata Godlewska-Żyłkiewicz, UwB.

Udział w programie PO WER jest istotnym elementem zachęcającym potencjalnych studentów do podjęcia studiów w Jednostce, która bierze udział w tym przedsięwzięciu, gdyż Jednostka, która proponuje staże w wiodących w regionie przedsiębiorstwach, stwarza tym samym możliwość dla absolwenta znalezienia tam pracy po zakończeniu studiów. Jednak współpraca z NCBR układa się na tyle niepomyślnie, że trudno jest w pełni efektywnie brać udział w proponowanym programie.

 

12.  Dyskusja nad ostatecznym kształtem dokumentu UKN pt. Stanowisko Uniwersyteckiej Komisji Nauki dotyczące zmian w projekcie Rozporządzenia w sprawie przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym  z dnia 06 czerwca 2016, stanowiącego załącznik do sprawozdania. Stanowisko zostało przyjęte większością głosów.

 

13.  Następne spotkanie Komisji odbędzie się na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach w dniach 20-22 października 2016 r., kolejne – na Uniwersytecie Warszawskim i Uniwersytecie Szczecińskim. Tematy do dyskusji podczas następnego spotkania, to m.in.:

 

·         propozycje programów badawczych i szanse udziału w nich klasycznych uniwersytetów – z udziałem zaproszonych gości z NCN, KEJN, NCBiR;

·         Rada Młodych Naukowców;

·         Model kariery naukowej w Polsce w obliczu ustawy o stopniach i tytułach;

·         Nowa Ustawa o szkolnictwie wyższym.

 

 

 

Na tym spotkanie zakończono.

 

 

 

Sporządziła: Beata Kryskiewicz 

 

 

 

 


 

 

 

 

ARCHIWUM Z IV KADENCJI UKN

 

 
Nad zawartością strony czuwa mgr Beata Kryśkiewicz
Wszelkie uwagi i komentarze dotyczące strony prosimy kierować do:  beatabest@adm.uw.edu.pl
 
 

Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 05 grudnia 2016