Uniwersytecka Komisja Nauki

University Science Commission

UKN

Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa

V kadencja - 2012/2016

  Strona główna Aktualności O nas Spotkania UKN Ważne strony WWW  

 

 


PROGRAM SPOTKANIA
UNIWERSYTECKIEJ KOMISJI NAUKI (UKN)
5-7 czerwca 2014  

Organizator:

UNIWERSYTET JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH

 

5 CZERWCA (czwartek)

 

12.00-14.00

 

 

 

 

 

 

 14.00-19.00

 

 

17.00-18.00

Uczestnictwo w „Święcie Szkoły” (zaproszenie JM Rektora UJK w załączeniu) osób, które mogą przyjechać do Kielc wcześniej; w programie m.in. nadanie doktoratu honorowego językoznawcy - prof. Waleremu Pisarkowi z Krakowa. Uroczystości odbędą się w Auli UJK, Rektorat, ul. Żeromskiego 5, ok. 200 m. od hotelu; po uroczystości catering w ogrodach Rektoratu.

 

Rejestracja uczestników – Hotel Pod Złotą Różą: Kielce, Plac Moniuszki 7.

 

Zwiedzanie Muzeum Narodowego w Kielcach (15 min. spacer z hotelu)

 

 

6 czerwca (piątek)
 

7.00-8.30

 

8.45-9.00

 

 

9.00-14.00

 

9.00 - 9.15

                

9.15-10.30

                

 

 

 

 

 

 

10.30-10.45

 

10.45-12.15

              

  

 

 

 

12.15-12.30

 

12.30-14.00

 

  

 

 

 

Śniadanie w Hotelu

 

Przejazd autokarem z hotelu na miejsce obrad: Campus UJK, ul. Świętokrzyska 21D.

 

Obrady UKN:

 

Powitanie, przedstawienie programu – przewodniczący UKN, JM Rektor UJK

Sesja I: Finansowanie badań

·     Wystąpienie Prof. dr hab. Włodzisława Ducha – Podsekretarza Stanu w MNiSW

·     Raport nt. finansowania badań – prof. Alojzy Nowak – Przewodniczący Zespołu UKN

·    
Dyskusja.

 

Przerwa

 

Sesja II: Ocena parametryczna jednostek naukowych

·     Wprowadzenie – prof. Stanisław Kistryn – Przewodniczący Zespołu UKN

·     Ocena parametryczna jednostek 2013 – prof. Maciej Zabel, Przewodniczący Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych

·     Dyskusja, w tym wystąpienie prof. Janusza Gila

 

Przerwa

 

Sesja III: Ocena czasopism naukowych

·     Wprowadzenie – przewodniczący UKN

·     Zasady oceny czasopism - prof. Jerzy Wilkin – Przewodniczący Zespołu specjalistycznego do oceny czasopism naukowych MNiSW

·    
   
Dyskusja

 

 

7 czerwca  (sobota)
 

7.00-8.30

 

9.00-12.00
 

9.00-10.30

 

        

10.00-10.30

 

10.30-12.00

 

 

 

 

13.00-14.00

Śniadanie w Hotelu

 

Obrady (Sala konferencyjna Hotelu Pod Różą):
 

Sesja IV: Finansowanie badań i infrastruktury, c.d. dyskusji i przygotowanie wniosków (uchwały) dla KRUP.

 

Przerwa (kawa, herbata)

 

Sesja V: Umiędzynarodowienie badań i studiów.

 

Dyskusja nt. programu spotkania UKN w Uniwersytecie Rzeszowskim (9-11 październik 2014 r.), zamknięcie obrad.

 

Obiad

 

 

 

Materiały:

 

Prof. dr hab. Włodzisław Duch – Podsekretarz Stanu w MNiSW

 Udostępnione prezentacje:


 


SPRAWOZDANIE Z POSIEDZENIA UNIWERSYTECKIEJ KOMISJI NAUKI
5 – 7 czerwca 2014, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach1. Otwarcie I Sesji UKN
Posiedzenie otworzył przewodniczący UKN, prof. Ryszard Dębicki, który powitał uczestników spotkania oraz gości specjalnych - Prof. Włodzisława Ducha – Podsekretarza Stanu w MNiSW, prof. Macieja Zabela - Przewodniczącego Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych oraz prof. Jerzego Wilkina – Przewodniczącego Zespołu specjalistycznego do oceny czasopism naukowych MNiSW.

2. Następnie głos zabrał JMR Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, prof. Jacek Semaniak. Za pomocą prezentacji przedstawił aktualną sytuację swojej uczelni oraz regionu. Prezentacja ta jest dostępna na stronie internetowej UKN pod adresem: http://www.ukn.uw.edu.pl/5-7VI2014_UJK/PrezentacjaJMR-UJK.ppt

Przewodniczący podziękował Magnificencji za wystąpienie. Podkreślił, jak ważne jest, by w sposób przemyślany sterować rozwojem uniwersytetu, myśląc o tym, by tworzyć uczelnię akademicką na odpowiednim poziomie i łączyć kierunek, w którym uczelnia zmierza, z potrzebami regionu. Odnosząc to do nowej perspektywy finansowej, kiedy mówi się o inteligentnych specjalizacjach regionu, będzie to rzecz niezwykle istotna, by i pozostałe uczelnie postępowały w sposób przemyślany, a nie spontaniczny, jak to miało miejsce dotychczas. Tworzenie wielu centrów lub laboratoriów w sposób nieskoordynowany prowadzi do powstania nadmiernej liczby ośrodków tego samego typu, podczas gdy powinno się raczej połączyć je, tworząc jedno mocne centrum, które będzie miało najwyższy poziom i które w związku z tym będzie w stanie pozyskać dalsze fundusze na utrzymanie infrastruktury badawczej i naukowej.

3. I Sesja tematyczna – Finansowanie badań
• Głos zabrał prof. dr hab. Włodzisław Duch, Podsekretarz Stanu w MNiSW
Minister Duch podkreślił, iż liczy na propozycje ze strony władz uczelni pomagające rozwiązać niektóre problemy, z którymi boryka się Ministerstwo – w tym celu podał dwie możliwości kontaktu e-mailowego w sprawach pilnych: sekretariat@nauka.gov.pl bądź imię.nazwisko@nauka.gov.pl. Podkreślił, iż bardziej pożądany jest kontakt elektroniczny ze względu na to, że łatwiej jest otrzymaną wiadomość przekazać do konkretnego departamentu.
Minister Duch przedstawił swoje kompetencje w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Następnie nakreślił pokrótce aktualne sprawy, którymi zajmuje się Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
W MNiSW przygotowywane są strategie – aktualnie jest dziewięć krjowych strategii (np. Polska 2030, Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju), ale są niestety zbyt ogólne. Nie do końca jasne są informacje dotyczące możliwości finansowania. Wynika to z tego, że pieniądze strukturalne przechodzą przez różne ministerstwa, m. in. przez Ministerstwo Gospodarki, Ministerstwo Infrastruktury, część trafi również do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, ale nie ma jeszcze precyzyjnych wytycznych. Ministerstwo Gospodarki ogłosiło listę 18 inteligentnych specjalizacji krajowych, lecz - ze względu na zbyt wąskie zdefiniowanie części z nich - lista została zakwestionowana przez Unię Europejską i istnieje szansa, że zostanie zmieniona. Wydaje się, że Ministerstwo Gospodarki nie dopominało się konsultacji środowiskowych, a to bardzo niekorzystna sytuacja, zwłaszcza dla środowiska akademickiego. Należy podjąć działania zmierzające do nawiązania bliższych kontaktów z MG, które powinno skonsultować się ze środowiskiem akademickim.

Planowane są zmiany w finansowaniu nauki i w prawie o szkolnictwie wyższym. Projekt ustawy o zmianie ustawy o zasadach finansowania nauki oraz niektórych innych ustaw można znaleźć pod adresem: http://legislacja.rcl.gov.pl/lista/2/projekt/167984/katalog/168026 (ostatnia wersja). Prace należy zakończyć do końca 2015 roku.

W MNiSW powołano Zespół do Spraw Dobrych Praktyk Akademickich, zajmujący się głównie kwestiami etycznymi, ale mógłby również zostać powołany Zespół ds. Sprawnego Zarządzania, rekomendujący dobre praktyki w zakresie zamówień publicznych, kwestii prawnych i finansowych.
W najbliższych tygodniach propozycje zmian dotyczących sposobu obliczania dotacji statutowej i dydaktycznej zostaną wysłane do konsultacji do szkół wyższych, należy jednak pamiętać, że każda zaproponowana zmiana wymaga akceptacji wszystkich sześciu resortów, którym podlegają szkoły wyższe.
Listę wszystkich instrumentów polityki naukowej i innowacyjnej realizowanej w Polsce w roku 2012 można znaleźć na stronie: http://www.nauka.gov.pl/analizy-raporty-statystyki/zestawienie-instrumentow-polityki-naukowej-i-innowacyjnej.html.
W związku z malejącą liczbą studentów kurczy się dotacja podstawowa dla uczelni, gdyż jest ona m.in. oparta na tej zmiennej. Jednym z mało realnych pomysłów było zamrożenie tej dotacji na takim poziomie, na jakim znajduje się obecnie. Wysokość środków na badania statutowe pozostanie na aktualnym poziomie (1 mld 560 mln, z czego dla uczelni przypadnie 538 mln). Nie ma sposobu, by w związku z wynikami parametryzacji nikt nie stracił, bez znacznego zwiększenia finansowania na badania statutowe jest to niemożliwe. Prowadzić to może do zniknięcia wielu jednostek. Możemy więc tylko dochodzić do właściwych proporcji stopniowo w ciągu kilku lat.
Warto zastanowić się nad tym, jak podjąć kwestie dotyczące kosztochłonności, która jest bardzo różna dla wydzielonych dyscyplin. Idąc za tym należy przemyśleć, czy 22 dyscypliny to wystarczająca liczba, gdyż wewnątrz dyscyplin są bardzo zróżnicowane grupy – z tego też powodu podczas parametryzacji pojawiło się tak wiele anomalii.
Ministerstwo chciałoby stworzyć platformy otwartej nauki (Open Science Access), na których znalazłyby się czasopisma drukowane w języku polskim, ale podstawowym warunkiem byłoby to, by czasopisma te mogły być indeksowane chociaż przez Scopus. Jest to szczególnie ważne dla nauk humanistycznych, gdyż na razie wiele publikacji jest na świecie po prostu niewidoczna. Centralna platformą byłby w ICM, do którego zgłosiło się już ponad 300 polskich czasopism.
Zakończył się konkurs na projekty „Teaming” – w Polsce był on koordynowany przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej (formalnie konkurs trwa do 19.09.2014, ale FNP zakończyła przyjmowanie wnisków w maju). Na Europę Centralną przypadnie ok. 6-7 laureatów, natomiast jeżeli Polska osiągnie jeden lub dwa zwycięstwa w tym konkursie, będzie to ogromny sukces. wystąpiły w nim aktywne grupy badawcze, które warto wspierać.
Dodatkowe działania służące rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich to ok. 100 mln zł, 90% z tych środków trafi na uczelnie.
Są programy Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, np.:
- „Iuventus Plus”, w I edycji konkursu – 311 projektów na 40 mln zł (sukces 59%), w II edycji konkursu – 338 projektów na łączną kwotę ponad 70 mln zł (współczynnik sukcesu 52%), w III edycji konkursu – 182 projekty na łączną kwotę ponad 43 mln zł (współczynnik sukcesu 27%), IV edycja jest aktualnie w ocenie.
- „IDEAS PLUS” - czyli wsparcie i zachęcenie polskich naukowców do udziału w kolejnych edycjach programu IDEAS Europejskiej Rady Badań Naukowych (European Research Council) – pula na dotacje wynosi 16.6 mln zł.
- Narodowy Program Rozwoju Humanistyki (NPRH) od 2010 roku dostał 280 mln zł rozdzielonych w 3 konkursach, sukces z początkowych 50% spadł ostatnio do 16%. Nowa rada na lata 2014-17 powinna go znacznie zmodyfikować.
- Istnieją również liczne inne pomniejsze programy: współpraca naukowa z zagranicą, Mobilność Plus, Generacja Przyszłości, ostatnio Granty na Granty związane z programem Horyzont 2020 – informacje na ich temat można znaleźć pod adresem:
http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/ogloszenie-ministra-nauki-i-szkolnictwa-wyzszego-o-naborze-wnioskow-w-ramach-programu-granty-na-granty-wsparcie-polskich-koordynatorow-w-programach-badawczych-unii-europejskiej-w-2014-r.html. Przewidywane są granty w wysokości 30 tysięcy zł na prace przygotowawcze dla koordynatorów grantów.

Strategia długoterminowa: Zespół Doradców Strategicznych Prezesa Rady Ministrów opublikował 17 czerwca 2009 Raport „Polska 2030”. Raport jest podsumowaniem analizy dylematów rozwojowych stojących przed Polską, dylematów których rozstrzygnięcie będzie miało podstawowe znaczenie dla dalszego rozwoju w perspektywie kolejnego pokolenia – 20 lat. Ta długookresowa Strategia Rozwoju Kraju Polska 2030 jest najlepiej opisana w woj. Świętokrzyskim:
http://www.e-swietokrzyskie.pl/strategia_wojewodztwa/index.php/polityka-rozwoju-kraju/krajowe-dokumenty-strategiczne/dlugookresowa-strategia-rozwoju-kraju-do-2030-roku.
Ponieważ linki do trzeciej fali nie działają, trzeba szukać ich pod adresem: http://biblioteka.mwi.pl/index.php?option=com_k2&view=item&id=307:polska-2030-trzecia-fala-nowoczesno%C5%9Bci-%E2%80%93-d%C5%82ugookresowa-strategia-rozwoju-kraju

Cel 3 strategii to poprawa dostępności i jakości edukacji na wszystkich etapach oraz podniesienie konkurencyjności nauk.
Wyzwanie 6 „Gospodarka oparta na wiedzy i rozwój kapitału intelektualnego”: „Nakłady na badania i rozwój w Polsce są ponad trzykrotnie niższe niż średnia europejska.”
„Wpompowanie dodatkowego strumienia państwowych pieniędzy w anachroniczny, niekonkurencyjny i niewydolny system nauki i badań zwiększy jedynie skalę patologii i nie doprowadzi ani do przełomowych odkryć naukowych, ani do bardziej efektywnej komercjalizacji wynalazków, tym bardziej że istotną barierą staje się również brak wystarczającej podaży badaczy, szczególnie w obszarze nauk ścisłych. Kiedy Singapur, na przestrzeni tylko 15 lat (1990–2004) potroił nakłady na badania i rozwój, jednocześnie zwiększył liczbę badaczy z niespełna 5000 do ponad 18 000. W Polsce obecnie odnotowujemy bardzo niskie i spadające wskaźniki zatrudnienia badaczy (jedynie ok. 4,4 na 1000 zatrudnionych), powstaje więc pytanie, kto miałby prowadzić istotnie poszerzony portfel projektów badawczych. Zwiększeniu zaangażowania państwa w finansowanie nauki musi więc towarzyszyć istotny postęp we wprowadzaniu:
• konkurencyjności w pozyskiwaniu środków na działalność statutową i badawczą;
• kontraktowania zatrudnienia i zatrudniania na podstawie otwartych międzynarodowych konkursów;
• systemu wspierania mobilności międzynarodowej młodych naukowców;
• nowego systemu oceny jednostek naukowych i ich pracowników (na poziomie instytutów, wydziałów, zespołów).”
„Statystyki dotyczące różnych aspektów kapitału intelektualnego nie pozostawiają wątpliwości – Polska nie jest dobrze przygotowana do konkurowania w świecie jako społeczeństwo oparte na wiedzy.”

Mamy „Krajowy Program Badań, Założenia polityki naukowo – technicznej i innowacyjnej państwa”, już częściowo realizowany przez NCBiR http://www.ncbir.pl/gfx/ncbir/userfiles/_public/bip/20110816_kpb.pdf
KPB obejmuje siedem strategicznych, interdyscyplinarnych kierunków badań naukowych i prac rozwojowych, tylko kilka zostało uruchomionych.

Podsumowując, prof. Duch powiedział, że jest wiele projektów ministerialnych dotyczących informatyzacji, jednak są one skomplikowane. W planach jest Zintegrowany System Informacji Naukowej (ZSIN), który ma zintegrować wszystkie strumienie finansowania. W planach jest zastąpienie Pol-Onu oraz rezygnacja z ankiet jednostek naukowych, gdyż planowana platforma byłaby systemem, który ściągałby odpowiednie dane na bieżąco.

Warto przygotować list otwarty odwołujący się do rządowych strategii, opisujący obecne problemy i proponujący możliwe rozwiązania, które by zwiększyły szansę na osiągnięcie zakładanych celów, jak i przyczyniły się do lepszego finansowania nauki. Bez tego będziemy tylko narzekać.
Materiały udostępnione przez ministra Ducha:
• https://www.dropbox.com/sh/utn00mos2xpzxeq/AAD5eVyB7UR6uZUaUvNWhNETa
• Listę wszystkich instrumentów polityki naukowej i innowacyjnej realizowanej w Polsce w roku 2012 można znaleźć pod adresem: http://www.nauka.gov.pl/analizy-raporty-statystyki/zestawienie-instrumentow-polityki-naukowej-i-innowacyjnej.html. Lista będzie uzupełniania o nowe pozycje, zostaną również przygotowane przewodniki z powodu coraz trudniejszego montażu finansowego.
• Przewodnik dla młodych naukowców: http://www.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2013_05/180a982cd4ec7b1faf0581a08e77b765.pdf
• Przewodnik dla studentów: http://www.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2013_06/164a577ce119b9d95941e51693b3e6e8.pdf
• Raport „Nauka w Polsce” 2013: http://www.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2013_08/010df9372ca1a016e6e9bf7746817b38.pdf
• Raport „Szkolnictwo Wyższe” 2013: http://www.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2013_07/0695136d37bd577c8ab03acc5c59a1f6.pdf
• Ogólnie o finansowaniu przez MNiSW: http://www.nauka.gov.pl/finansowanie/


Dyskusja:
Wysunięto pomysł, by nagradzać najlepsze uczelnie, by dzięki zwiększonym środkom mogły równać do światowego najlepszego poziomu. Ważne jest również włączenie się do dyskusji dotyczącej strategii, gdyż może zaistnieć sytuacja, w której decyzje będą podejmowane tylko przy urzędniczych biurkach, w efekcie może się okazać, że nowe propozycje mogą stworzyć zupełnie wirtualną sytuację, która będzie zagrażać bytom wielu jednostek. Podkreślono również, że wyniki oceny parametrycznej wywołały dużą frustrację, gdyż mimo poprawy kategorii dotacja nie uległa zwiększeniu.

W dyskusji udział wzięli:
Prof. Ryszard Dębicki, UMCS; prof. Alojzy Nowak, UW; prof. Maciej Zabel, KEJN; prof. Jacek Witkoś, UAM; prof. Stanisław Kistryn, UJ; prof. Antoni Różalski, UŁ.

• Głos zabrał prof. dr hab. Alojzy Nowak, który wstępnie przedstawił „Raport UKN na temat finansowania badań”. Prezentację ilustrującą opracowane przez Zespół materiały omówił szczegółowo prof. Jacek Witkoś. Jest ona dostępna na stronie internetowej UKN.


4. Otwarcie II Sesji UKN
• Wprowadzenie na temat Oceny parametrycznej jednostek naukowych zaprezentował prof. Stanisław Kistryn na podstawie prezentacji dostępnej na stronie UKN pod adresem http://www.ukn.uw.edu.pl/5-7VI2014_UJK/1.%20UKN_kateg_2_Kistryn.ppt


• Następnie głos zabrał prof. Maciej Zabel, Przewodniczący Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych. Jego prezentacja: „Ocena parametryczna jednostek 2013” jest dostępna na stronie internetowej UKN http://www.ukn.uw.edu.pl/5-7VI2014_UJK/2.%20URN-Kielcee-6+06+14MZabel.pptx

• Kolejno glos zabrał prof. Janusz Gil – jego wystąpienie dostępne jest na stronie: http://www.ukn.uw.edu.pl/5-7VI2014_UJK/3.%20UKN_
Kielce_Gil.ppt

Dyskusja:
Na podstawie przedstawionych materiałów można obawiać się jednego – że uczelnia bądź wydział – nie różniące się za bardzo – w efekcie parametryzacji mogą osiągnąć zupełnie różne wyniki. Jest to związane z wyznaczeniem wzorcowej jednostki referencyjnej w grupie jedynie na podstawie statystycznych wartości, jakie są w danej grupie wspólnej oceny, to jest to oczywiste, że w tej GWO musi się znaleźć chociaż jedna jednostka z kategorią np. A. Ta jednostka może być praktycznie słaba, zwłaszcza w porównaniu do innych jednostek kategorii A w innych grupach wspólnej oceny. Staramy się czerpać z doświadczeń ewaluacyjnych za granicą, jednak ranking należy dostosować do realiów własnego kraju. W International Ranking Expert Group metoda polska się podoba, gdyż pozwala na uniezależnienie się od zbędnego porównywania nieporównywalnych rzeczy.

W dyskusji udział wzięli:
Prof. Alojzy Nowak, UW; prof. Stanisław Kistryn, UJ; prof. Jacek Witkoś, UAM; dr Dominik Antonowicz, UMK; prof. Szczepan Biliński, UJ; prof. Ryszard Dębicki, UMCS; prof. Marek Górski, USz; prof. Maciej Zabel, KEJN;Sesja III: Ocena czasopism naukowych
• Głos zabrał prof. Jerzy Wilkin, Przewodniczący Zespołu specjalistycznego do oceny czasopism naukowych. Jego prezentacja „Zasady oceny czasopism” jest dostępna na stronie internetowej UKN pod adresem http://www.ukn.uw.edu.pl/5-7VI2014_UJK/Ocena%20czasopism
%20naukowych%20w%20Polsce%20_Wilkin_2014.pptx

Dyskusja:
Zdarza się, że czasopismo wysoko punktowane np. na liście Eriha osiąga słabą ocenę w polskim rankingu, ale często się zdarza, że czasopismo jest „przepunktowane” w stosunku do swojej wartości w opinii środowiska. Jest oczywiste, że jest potrzeba ciągłego ulepszania kryteriów, zmiany są jednak zbyt gwałtowne, redakcje czasopism nie są w stanie dostosowywać się do nich tak szybko, by nie tracić swojej wysokiej pozycji. Poza tym w naszym rankingu brak promocji czasopism w języku polskim, co w niektórych naukach jest mocno krzywdzącą praktyką. Jest konieczna okresowa weryfikacja rzetelności wprowadzanych danych, gdyż niejednokrotnie zdarzyło się, że redakcje „naciągały” dane na poczet kryteriów, podawały nierzetelne dane, by znaleźć się na miejscu wyżej punktowanym.
Wątpliwość wzbudza również tak rygorystyczne podchodzenie do listy czasopism, wydaje się, że za granicą nie kładzie się na to aż takiego nacisku.


W dyskusji udział wzięli:
prof. Ryszard Dębicki, UMCS; prof. Jacek Witkoś, UAM; prof. Janusz Gil, UZ; Prof. Alojzy Nowak, UW; prof. Sylwester Czopek, UR; Prof. Janusz Gil, UZ; prof. Cezary Mik, UKSW; prof. Andrzej Kowalczyk, UŚ; prof. Janusz Słodczyk, UO; prof. Grzegorz Węgrzyn, UG.

Sesja IV: Finansowanie badań i infrastruktury, c.d. dyskusji i przygotowanie wniosków (uchwały) dla KRUP.
Prof. Jacek Witkoś przedstawił dalszą część opracowania na temat finansowania badań.

Dyskusja:
Nominalne nakłady na badania naukowe w Polsce wzrastają, przy jednoczesnym spadku ich udziału w PKB. Wzrasta konkurencja pomiędzy poszczególnymi jednostkami naukowymi w zdobywaniu środków publicznych w postaci grantów naukowych. Kluczowe znaczenie dla przyszłości finansowania badań naukowych ma racjonalne wykorzystanie funduszy europejskich przeznaczanych na polską naukę. Trzeba już dziś wypracować jasne zasady współpracy polskiej nauki z przedsiębiorcami, gdyż to oni w przyszłej perspektywie Horyzont 2020 będą głównymi partnerami uczelni w finansowaniu nauki. Warto rozważyć wprowadzenie systemu zachęt podatkowych, premiowania i promowania współpracy nauki z biznesem. Na uczelniach trzeba stworzyć wyspecjalizowane jednostki, które będą doradzać badaczom w zakresie współpracy z przedsiębiorcami, m.in. będą pomagać w tworzeniu i rozwoju firm typu start-up i spin-off. Uczelnie powinny także przygotować sferę organizacyjno-prawną do współpracy nauki i biznesu, a w szczególności nie utrudniać tej współpracy poprzez własne wewnętrzne skomplikowane regulacje prawne. Można obserwować wzrost udziału środków prywatnych, z których finansowana jest nauka. wobec bardzo poważnego zmniejszenia dofinansowania w postaci dotacji statutowej na utrzymanie potencjału badawczego utrzymanie aparatury badawczej powoduje poważne problemy, szczególnie na wydziałach eksperymentalnych, środki uzyskiwane w grantach nie zapewniają ciągłości utrzymania zakupionej aparatury, dotacja na młodych naukowców wg danych MNiSW wzrosła z 93 mln w roku 2011 do 120 mln w 2013 (o 30%), wśród uniwersytetów dotacja ta utrzymuje się na poziomie ok. 37 mln zł (spadek od 2011 do 2013 o 1,5%).
Padła propozycja, by raport taki był sporządzany co roku, a wyniki były przekazywane do KRUP.
Prof. Witkoś został zobowiązany do przygotowania uchwały i przekazania jej wraz z przygotowaną przez zespół prezentacją do KRUP-u. Prof. Duch obiecał przysłać dodatkowe dane z MNiSW dotyczące środków na infrastrukturę. Podsumowując stwierdzono, że należałoby znaleźć sposób na zwiększenie środków dla NCN, które aktualnie jest głównym źródłem środków finansowych na badania w polskich uczelniach, zwłaszcza na wydziałach humanistycznych, zwłaszcza, że rzetelność NCBiR podczas przyznawania dotacji wzbudziła wątpliwości. Środki unijne są bardzo kłopotliwe do pozyskania i do rozliczenia. Powinno się szukać może środków zewnętrznych krajowych, na zachętę dając firmom inwestującym w szkolnictwo ulgi podatkowe.

W dyskusji udział wzięli:
prof. Ryszard Dębicki, UMCS; prof. Stanisław Kistryn, UJ; prof. Włodzisław Duch, MNiSW; prof. Jerzy Jaroszewski, UWM; prof. Grzegorz Węgrzyn, UG; prof. Janusz Słodczyk, UO; prof. Jacek Witkoś, UAM; dr Dominik Antonowicz, UMK; prof. Cezary Mik, UKSW; prof. Szczepan Biliński, UJ; Prof. Janusz Gil, UZ; prof. Cezary Mik, UKSW; prof. Andrzej Kowalczyk, UŚ;

Sesja V: Umiędzynarodowienie badań i studiów.
Dyskusja:
Należałoby stworzyć agencję, która wypracowałaby instrumenty, które przyciągałyby studentów z zagranicy na studia w Polsce. Należałoby uczyć się z przykładów, które możemy obserwować za granicą. Należałoby promować nie tylko mobilność studencką, ale i pracowniczą. Obecni na spotkaniu znają to z własnego doświadczenia, każdy z obecnych spędził co najmniej kilka miesięcy na uczelniach za granicą. Eksport usług edukacyjnych jest bardzo ważny, przekonanie ludzi do nawet krótkich wyjazdów jest bardzo ważne. Mamy już Mobilność Plus, jest Erasmus, ale należałoby w jakiś sposób wymuszać tę mobilność, na zachętę proponując środki na utrzymanie się podczas podjęcia takiego działania przez pracownika.
Powołano zespół UKN ds. mobilności w składzie: prof. Marek Górski, prof. Cezary Mik, prof. Jacek Witkoś i dr Dominik Antonowicz.


W dyskusji udział wzięli:
Prof. Jacek Witkoś, UAM; prof. Włodzisław Duch, MNiSW; prof. Ryszard Dębicki, UMCS; prof. Andrzej Kowalczyk, UŚ; dr Dominik Antonowicz, UMK; prof. Janusz Słodczyk, UO; prof. Stanisław Kistryn, UJ; prof. Grzegorz Węgrzyn, UG; prof. Szczepan Biliński, UJ.

Dyskusja nt. programu spotkania UKN w Uniwersytecie Rzeszowskim
Niepokojąca jest sprawa związana z doktoratami, nastąpiła dewaluacja stopnia naukowego doktora, a nawet habilitacji. Propozycja 1 na temat podczas spotkania w Rzeszowie: Patologie i nepotyzmy oraz problemy związane z procesem wyznaczania recenzentów.
Propozycja 2 na temat podczas spotkania w Rzeszowie: Horyzont 2020, pierwsze konkursy i próba zaproszenia na spotkanie nowego dyrektora KPK.
Propozycja 3 na temat podczas spotkania w Rzeszowie: próba zorganizowania spotkania z dyrektorem Kurzydłowskim i dyskusja dotycząca zwiększenia udziału uniwersytetów w realizacji tematów finansowanych przez NCBiR wskazanie ścieżek i prezentacja potrzeb.
Propozycja 4 na temat podczas spotkania w Rzeszowie: możliwość zaproszenia prof. Gulińskiego i prof. Ducha na kolejne posiedzenie UKN i podjęcie dyskusji na temat zakończenia oceny parametrycznej jednostek.


4. Termin kolejnego spotkania UKN ustalono na 9 – 11 października 2014 na Uniwersytecie Rzeszowskim.

Na tym spotkanie zakończono.

sporządziła: mgr Beata Kryśkiewicz
Warszawa, 16 czerwca 2014
 

 


 

 

 

 

ARCHIWUM Z IV KADENCJI UKN

 

 
Nad zawartością strony czuwa mgr Beata Kryśkiewicz
Wszelkie uwagi i komentarze dotyczące strony prosimy kierować do:  beatabest@adm.uw.edu.pl
 
 

Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 05 grudnia 2016