Uniwersytecka Komisja Nauki

University Science Commission

UKN

Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa

V kadencja - 2012/2016

  Strona główna Aktualności O nas Spotkania UKN Ważne strony WWW  

 

 

Program spotkania
Uniwersyteckiej Komisji Nauki (UKN)

4 -6 lipca 2013 r.

 Organizator:
UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI

 

4 lipca, czwartek

Od 16:00

Rejestracja uczestników

20:00

Uroczysta kolacja w Palmiarni Zielonogórskiej

  

5 lipca, piątek

08:00 – 08:45

Śniadanie w Hotelu Ruben

09:00 – 09:30

Powitanie i sprawy organizacyjne UKN
Przewodniczący UKN, prof. dr hab. Ryszard Dębicki

09:30 – 10:30

I Sesja tematyczna – Ranking naukowy uczelni polskich, w tym ranking autorski UZG

10:30 – 11:00

Kawa, Galeria UZ

11:00 – 11:30

Konferencja Prasowa, Aula 205

11:00 – 13:00

c.d. I Sesji tematycznej

 

13:00 – 14:00

Obiad, Galeria UZ

14:00 – 16:00

II Sesja tematyczna – Wynagrodzenia w projektach badawczych (krajowych i zagranicznych) – stan prawny i rozwiązania.

16:00 – 19:00

Rejs galarami po Odrze do Winnicy w Górzykowie na degustację lokalnego wina

20:00 – 22:00

Autorska kolacja lubuskich smaków w Winnicy w Górzykowie

  

6 lipca, sobota

09:00 - 09:45

Śniadanie w Hotelu Ruben

10:00 – 12:00

III Sesja tematyczna  - Obsługa projektów badawczych – procedury, rozliczenia finansowe, udział własny, wskaźniki, itd.

12:00 – 12.30

Zamknięcie obrad

12:30 – 13:30

Obiad, Galeria UZ

14:00

Wyjazd uczestników spotkania

 

Materiały ze spotkania:


SPRAWOZDANIE Z POSIEDZENIA UNIWERSYTECKIEJ KOMISJI NAUKI
4 - 6 lipca 2013, Uniwersytet Zielonogórski


1. Otwarcie Sesji UKN.
Posiedzenie otworzył przewodniczący UKN, prof. Ryszard Dębicki, który powitał uczestników spotkania. Przewodniczący poinformował o zatwierdzeniu przez Konferencję Rektorów Uniwersytetów Polskich Uchwały nr 3 UKN z dnia 5 kwietnia 2013 w sprawie proponowanej zmiany w Regulaminie dot. możliwości powołania byłego Przewodniczącego UKN, jako Honorowego Przewodniczącego. Treść wprowadzonej zmiany brzmi: Na wniosek Przewodniczącego były Przewodniczący Komisji może uzyskać status Honorowego Przewodniczącego. W związku z powyższym Przewodniczący przeszedł do drugiego punktu obrad.

2. Wybór Honorowego Przewodniczącego UKN.
Przewodniczący UKN przedłożył kandydaturę Przewodniczącego UKN IV kadencji, tj. prof. dr hab. Szczepana Bilińskiego, na stanowisko Honorowego Przewodniczącego.
W głosowaniu jawnym uczestniczyli wszyscy obecni Członkowie UKN i poparli wniosek przewodniczącego jednomyślnie.

3. I Sesja tematyczna – „Ranking naukowy uczelni polskich, w tym ranking autorski Uniwersytetu Zielonogórskiego”.
Na prośbę JM Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego – prof. dr hab. Tadeusza Kuczyńskiego kolejność sesji tematycznych została zmieniona. Spotkanie rozpoczęto od dyskusji nad sytuacją finansową uniwersytetów i problemów, które doprowadziły do takiej sytuacji.
Prof. Ryszard Dębicki rozpoczął tę sesję stwierdzeniem, iż większość uczelni publicznych napotyka aktualnie problemy finansowe wynikające z realizacji dużych inwestycji finansowanych z funduszy strukturalnych, ogłaszanych w ramach różnych Programów Operacyjnych, a nadzorowanych przez różne resorty lub agendy rządowe, tzw. Instytucje Pośredniczące (IP). MNiSW nie planuje żadnych dotacji na utrzymanie tej infrastruktury, poza wciąż nie rozstrzygniętym programem wsparcia w ramach Mapy Drogowej Dużej Infrastruktury Badawczej, powstałej z funduszy strukturalnych.

Dodatkowymi problemami są: odsetki od kredytów zaciągniętych przez uczelnie w związku z koniecznością prefinansowania projektów unijnych, zmniejszająca się liczba kandydatów na studia płatne oraz inne trudności wynikające z niżu demograficznego i kryzysu gospodarczego. Koszty podstawowe, zgodnie z nowym algorytmem, w każdej uczelni są niedoszacowane o ok. 30%.

Jako wprowadzenie do dalszej dyskusji nt. powyższe tematy zostało przedstawione opracowanie przygotowane przez JM Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego - prof. dr hab. inż. Tadeusza Kuczyńskiego „Prezentacja "Uniwersytet Zielonogórski - wybrane elementy analizy" [również w formacie pps]. Prezentacja jest dostępna na stronie UKN.

W dyskusji po referacie udział wzięli:
 JMR Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, prof. Andrzej Tretyn stwierdził, że na UMK koszty kształcenia są niedoszacowane o prawie 33 mln. zł., lecz w latach ubiegłych udawało się pokryć niedobory z dochodów ze studiów niestacjonarnych. UMK również podejmie próby analizy i reorganizacji finansowej uczelni.
 JMR Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, prof. Janusz Ostoja-Zagórski powiedział, że na UKW również odnotowano straty, same nadgodziny wyniosły 1,3 mln. zł.
 Prof. Janusz Słodczyk z Uniwersytetu Opolskiego zauważył, że przychody z tytułu studiów to 25% przychodów uczelni. Jak zaczyna brakować studentów, to kwota przychodu automatycznie spada, a z samej dotacji podmiotowej nie da się utrzymać Uniwersytetu. Na UO planuje się ograniczenie liczby kierunków studiów, ale daje to tylko krótkofalowe efekty.
 Prof. Jacek Witkoś z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza wspomniał o konieczności konsolidacji rektorów uczelni z marszałkami regionów. Zgodnie z zapisami MNiSW władze samorządowe mają środki na inwestowanie w infrastrukturę szkół wyższych, a także wspieranie praktyk studenckich oraz programów studiów odpowiadających potrzebom regionu.
 Prof. Stanisław Kistryn z Uniwersytetu Jagiellońskiego skupił się na wysokim wskaźniku utrzymania projektów unijnych, do których realizacji uczelnie muszą dopłacać. Jest to duże obciążenie dla budżetów wielu uczelni, często prowadzące do poważnych kłopotów finansowych. Ministerstwo powinno skupić się nie tylko na działaniach „proilościowych”, ale przede wszystkim na projakościowych.
 Prof. Alojzy Nowak z Uniwersytetu Warszawskiego zauważył, że światową tendencją jest pozyskiwanie środków na naukę raczej ze strefy biznesowej, a mniej z dotacji państwowych. Należy szukać nowych rozwiązań, a środowisko akademickie zbyt biernie czeka na poprawę sytuacji.
 Prof. Grzegorz Węgrzyn zaznaczył, że wg przepisów uczelnie nie mogą czerpać zysków ze swojej działalności poprzez wykorzystywanie w celach komercyjnych aparatury zakupionej w ramach programów finansowanych z funduszy strukturalnych.
 Prof. R. Dębicki dodał, że koszty realizacji wskaźników w realizowanych projektach strukturalnych w najbliższych 5 latach, po zakończeniu inwestycji w samym UMCS sięgać będzie niemal 8 mln zł.; w okresie 5 lat daje to kwotę 40 mln zł. Program badań, zwłaszcza aplikacyjnych na pozyskanie takich funduszy jest niezwykle trudny do zaplanowania i nie zależy tylko od uniwersytetu, ale też sytuacji ekonomicznej regionu, operatywności, rozwiązań systemowych, itd.

Wobec złożoności, zakresu i skali powyższego problemu oraz w celu zebrania pewnych propozycji rozwiązań i działań Przewodniczący zaproponował powołanie zespołów problemowych do przygotowania stanowiska UKN w następujących kwestiach:
Zespół I, który przedstawi analizę sytuacji finansowej uniwersytetów, wynikającą z realizowanych inwestycji infrastrukturalnych, w powiązaniu z analizą sytuacji finansowej, która dokonana została przez Komisję Finansową KREP. Na członków zespołu powołani zostali: prof. Jacek Witkoś, prof. Beata Godlewska, a przewodniczyć zespołowi będzie prof. Alojzy Nowak.
Zespół II, który przygotuje analizę skutków stosowania aktualnego algorytmu dotacji podstawowej, funkcjonowania systemu oceny parametrycznej (po ogłoszeniu wyników oceny) i innych uwarunkowań, jak np. Mapa drogowa…, granty, współpraca z biznesem itd. na funkcjonowanie uniwersytetów, utrzymanie potencjału, możliwości rozwoju kadry, itd. Na członków zespołu wybrano: prof. Stanisława Kistryna (jako przewodniczący) oraz prof. Andrzeja Kowalczyka, prof. Szczepana Bilińskiego i prof. Marka Górskiego.
Zespół III, który zajmie się analizą uwarunkowań prawnych, związanych z realizacją różnych projektów, w tym możliwości wynagrodzeń (zatrudnienia etatowe, umowy cywilno-prawne, dodatki i ich wysokość, itd.), ochrony i zarządzania własnością intelektualną, komercjalizacji, itd. Część tych problemów została przedstawiona w kolejnej prezentacji, jako wprowadzenie do dalszej dyskusji. Przewodniczącym zespołu został prof. Cezary Mik, a członkami prof. Marek Górski i prof. Grzegorz Węgrzyn.

Zespoły przygotują wstępny materiał do dyskusji na najbliższym posiedzeniu UKN.

4. Sesję Rakning naukowy uczelni akademickich rozpoczął prof. Janusz Gil z Uniwersytetu Zielonogórskiego. Jego prezentacja na ten temat oraz Arkusz z rankingami wg dziedzin nauki dostępne są na stronie UKN oraz na stronie http://rankingi.ia.uz.zgora.pl/
Bezpośrednio po prezentacji prof. Andrzej Tretyn wspomniał również o stronie SIR - SCImago Institutions Ranking - http://www.scimagoir.com/ , gdzie można zapoznać się z wynikami światowego rankingu uniwersytetów.

W dyskusji udział wzięli:
prof. Ryszard Dębicki, prof. Marek Górski, prof. Włodzisław Duch, prof. Marek Przeniosło, prof. Janusz Kowalczyk, prof. Andrzej Tretyn, prof. Szczepan Biliński, prof. Jacek Witkoś.5. Sesja tematyczna „Wynagrodzenia w projektach badawczych (krajowych i zagranicznych) - stan prawny i rozwiązania” obejmowała prezentację przygotowaną przez prof. Dębickiego. Jego prezentacja "Problemy związane z realizacją projektów w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej" [pdf] jest dostępna na stronie UKN.

Dyskusję rozpoczęli: Prof. Stanisław Kistryn, który wskazał, że na stronie Uniwersytet Jagielloński -> Dział Spraw Osobowych -> Przepisy -> Projekty -> http://www.dso.uj.edu.pl/akty-prawne/projekty jest zamieszczone Zarządzenie nr 34 Rektora UJ z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu zatrudniania i wynagradzania osób uczestniczących w Uniwersytecie Jagiellońskim w realizacji projektów współfinansowanych ze źródeł innych niż określone w art. 94 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym, a prof. Marek Górski zaznaczył, że wytyczne ministerialne określają pułap zalecanego wynagrodzenia w projektach badawczych, lecz ważny jest również rodzaj umowy - czy będzie to umowa o pracę, czy o dzieło. Jeśli zdecydujemy się z kosztów projektu badawczego pokryć koszty umowy o pracę, beneficjentowi projektu z kwoty na wynagrodzenie zostanie zabrane prawie 54% pochodnych (składki płacone przez pracodawcę i pracownika). Należy postulować o zmiany w przepisach prawnych, kładąc nacisk na konieczność wypłat z tytułu umów o dzieło.

Ponadto w dyskusji udział wzięli:
prof. Grzegorz Węgrzyn, prof. Ryszard Dębicki, prof. Marek Górski, prof. Włodzisław Duch, prof. Marek Przeniosło, prof. Andrzej Kowalczyk, prof. Szczepan Biliński, prof. Jacek Witkoś, prof. Alojzy Nowak, prof. Adam Jezierski, prof. Stanisław Kistryn.

Powyższe problemy zostaną ujęte w materiałach przygotowanych przez powołany zespół, do dalszej dyskusji na kolejnym spotkaniu Komisji. Podobnie sprawy dot. sesji nt. „Obsługi projektów badawczych - procedury, rozliczenia finansowe, udział własny, wskaźniki itd.”. Jako początek dyskusji posłużył materiał przygotowane przez Przewodniczącego, w formie prezentacji PPW (także dostępny na stronie UKN).

Głos w dyskusji zabrali:
prof. Stanisław Kistryn, który krótko przedstawił aktualny stan prac nad oceną parametryczną, na podstawie doniesień z MNiSW. Ośrodek Przetwarzania Informacji zebrał wszystkie dane i przekazał do Index Copernicus International - międzynarodowej, specjalistycznej platformy promującej osiągnięcia nauki. W połowie września br. będą propozycje kategorii jednostek naukowych. Jednostki będą miały czas na odwołanie się od decyzji przyznającej kategorię, będą również podane wartości referencyjne, tj. po przeanalizowaniu sposobu obliczenia kategorii będzie można zweryfikować ewentualne nieścisłości.

W dyskusji nt. kategoryzacji udział wzięli:
prof. Włodzisław Duch, o. prof. Andrzej Derdziuk, prof. Ryszard Dębicki, prof. Marek Górski, prof. Marek Przeniosło, prof. Andrzej Kowalczyk, prof. Szczepan Biliński, prof. Jacek Witkoś, prof. Janusz Gil, prof. Alojzy Nowak, prof. Tadeusz Kuczyński.

Sprawy dot. oceny parametrycznej będą dyskutowane podczas kolejnego spotkania Komisji, także jako wstępny materiał do dyskusji przez powołany w tej sprawie zespół UKN.


6. Termin kolejnego spotkania UKN ustalono na 10-12 października br. na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie lub w Uniwersytecie Łódzkim. O ostatecznej decyzji ws. miejsca potkania członkowie UKN zostaną poinformowani po wakacjach.


Na tym spotkanie zakończono.

sporządziła: mgr Beata Kryśkiewicz
Warszawa, 18 lipca 2013
 


 

 

 

 

ARCHIWUM Z IV KADENCJI UKN

 

 
Nad zawartością strony czuwa mgr Beata Kryśkiewicz
Wszelkie uwagi i komentarze dotyczące strony prosimy kierować do:  beatabest@adm.uw.edu.pl
 
 

Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 05 grudnia 2016